سوال – آيا درست است که شيطان هنگام مرگ و احتضار مي خواهد دين انسان را از او بگيرد . راهنمايي بفرماييد .
پاسخ – آخريم مرحله اي که شيطان مي داند انسان از دست او خارج مي شود هنگام مرگ است . بعد از مرگ دست شيطان به آنجا نمي رسد . شيطان درآن لحظه ي حساس همه ي سعي خودش را مي کند . در هنگام مرگ براي انسان وحشتي بوجود مي آيد زيرا انسان مي خواهد به دنيايي قدم بگذارد که به کارهاي او رسيدگي مي کنند و از طرفي در اين هنگام براي انسان حسرتي وجود دارد زيرا دارد تعلقات خودش را از دست مي دهد . از طرفي بخاطر ناشناخته بودن مسير يک سردرگمي براي او وجود دارد . اين اتفاقات براي کساني مي افتد که از قبل خودشان را آماده نکرده بودند . قرآن لحظه ي آخر زندگي انسان را سکرات موت ( حالت مستي و گيجي )مي گويد . شيطان در اين حالت وارد مي شود و مي خواهد يک جوري کفر او را در بياورد و کفر را به زبان يا دل انسان جاري بکند . شيطان تعلقات انسان را جلوي چشمش جلوه مي دهد . شيطان مي خواهد کاري بکند که شخص ناراضي بشود . در آميزه هاي ديني داريم که کساني که در اطراف فرد محتضر هستند عقايد را به او تلقين بکنند . امام صادق (ع) مي فرمايد : شيطان در هنگام مرگ انسان ياران خودش را مي آورد که در دل فرد شک بيندازد و او رابه کفر بکشاند . وقتي شما در کنار محتضر قرار گرفتيد شهادتين را تلقين کنيد تا از دنيا برود . اين نشان دهنده ي اين است که در آن هنگام حتي بديهيات دين هم مورد حمله ي شيطان قرار مي گيرد . کسي که با خدا و دين نداشته و جاپا براي شيطان گذاشته است،سعي شيطان در اين است که ايمان آنها را بگيرد.همه ي انسانها مي خواهند به بهشت بروند ولي در لحظه ي آخر هست که شيطان خوب و بد را از هم جدا مي کند و نشان مي دهد که عقايد چه کسي واقعي است . کساني که يک عمر در مسير بندگي بوده اند و حتي ممکن است که اشتباهاتي را داشته اند ولي در لحظه ي آخر دست آنها گرفته مي شود . در وسائل الشيعه داريم که حضرت عزرائيل مي گويد که من پنج نوبت نماز آنها را مي بينم اگر آنها مواظب نمازهاي پنج گانه شان بوده اند من خودم براي آنها تلقين مي خوانم . امام صادق (ع) مي فرمايد : شيطان هنگام مرگ نزد دوستان ما مي آيد کساني که در مسير بندگي بوده اند و مي خواهد آنها را فريب بدهد تا دين آنها را بگيرد . خدا جلوي او را مي گيرد . اين همان کلام خداست که خدا با يک گفتار محکم در دنيا و آخرت او را نگه مي دارد . فرزند علامه ي حلي توصيه ي زيبايي دارد . فخر المحققين مي گويد که يک با ر صادقانه اعتقادات خودتان را در نظر بياوريد و به خدا بسپاريد . خدايا من اعتقاد دارم که تو يکي هستي و پيامبر توآخريم است و ... من اينها را امانت پيش تو مي گذارم ، اينها را در هنگام مرگ به من برگردان .اين دعاي عديله اي است که در مفاتيح آمده است . سعي کنيد که يک بار اين دعا را بخوانيد . در آخر اين دعا اعتقادات را به خدا بسپاريد که او هنگام مرگ به شما برگرداند . فردي نزد امام صادق (ع) آمد و گفت که ياران شما مي گويند : ايمان دو جور است يکي ايمان ثابت و ايمان هاي ظاهري (ع) که زايل مي شود . آن فرد سوال کرد که من چکار کنم که ايمان من ثابت بماند حتي لحظه ي مرگ .امام فرمود اين دعا را زياد بخوان : رضيت بالله ربا ... که تعقيبات مشترکه ي نماز است . اميرالمومنين مي فرمايد : براي دفع شک و تثبيت ايمان و بدست آوردن اطمينان و يقين آيه 54 تا 56 سوره ي اعراف را هفتاد مرتبه بخوانيد . مرگ هر کسي همرنگ خودش است . اگر مرگ من زشت بودم خودم زشت هستم .


برچست ها :