امام علی علیه السلام

نهج البلاغه، خطبه ۱۵۳، ترجمه علامه جعفری

\"در صفت انسان گمراه\"

۱)انسان گمراه در مهلتی از جانب خدا به سر می برد. هوا و میلش باغفلت زدگان است. بامدادان که سراز خواب بردارد، دمساز گناهکاران است. نه راه راست برای حرکت پیش می گیرد و نه ازپیشوایی راهنما پیروی می نماید.


\" در صفت غفلت زدگان\"

۲)از جمله سخنان ان حضرت است:تا انگاه که خداوند توانا از روی جزای گناه انان پرده بردارد، وانان را ازغفلتشان بیرون بیاورد. دراین هنگام است که با اموری رویاروی میشوندکه پشت به انها داشتند، و پشت گرداندند به انچه که رو به انها کرده بودند. غفلت زدگان از انچه به عنوان مطلوب دریافته بودند، سودی نبردند و از ان امور که خود را نیازمند انها می دانستند به نفعی نرسیدند.

۳)من خودم را و شما را از موقعیت غفلت زدگی بر حذر میدارم. پس هرکس برای خود بوسیله خویشتن منتفع گردد. جز این نیست که انسان بینا کسی است که بشنود و در ان بیاندیشد، و نظر کند و بینا شود و از تجارب دنیا بهره گیرد. سپس در راه راست وروشن حرکت کند و از سقوط در سیه چال ها، و از گمراهی در کژ راهه ها بپرهیزد. و گمگشتگان وادی معصیت را به وسیله کجروی در مسیر حق یا تحریف و اخلال در گفتار، یا به وسیله ترس و هراس در صدق و صفا بر ضرر خود کمک نکند.


\"پند مردم\"

پس بیدار شو ای شنونده و به خود ای از ان مستی که تو رااز تو ربوده و ازغفلتی که تو را در خود فرو برده است. واز شتاب و حرص واز در امور دنیوی(بیش از نیازهای ضروری) کم کن، و خوب بیاندیش در انچه که با زبان پیامبر امی به تو رسیده است، اموری که چاره و گریز از انها امکان پذیر نیست. مخالف باش باهرکسی که مخالفت کند با انچه که از پیامبر به تو رسیده و روی به بیگانه دارد.
۵)اورا رها کن تاروزگار خود رابا انچه برای خود پسندیده است سپری کند. فخر و مباهات را بگذار و کبرت را ساقط نما.گوری را (که اخرین منزلگه حیات طبیعی تو است) به یاد بیاور، چرا که بالاخره گذارت به ان خاک تیره خواهد افتاد.


برچست ها :