-چند دلیل مهم و عمده برای غیرت:

دلیل اول:غیرت از نظر دین واجب است و باید غیرت بداریم.

علاوه بر دلیل فوق دلایل زیر راهم میتوان برشمرد. و دلایل بسیار مهمی هستند و بهمین دلایل است که دین غیرت را واجب کرده است:
۱)ننگ و عار: انسان نباید این ننگ را بر خود بپذیرد که دیگران به ناموس او بعنوان وسیله ای برای شهوترانی نگاه کنند. مگر ناموس من اینقدر بی ارزش است که ملعبه و عروسک و وسیله ی شهوترانی اجنبی باشد؟
بهمین خاطر است که انسانِ با غیرت نسبت به پوشش و رفتار ناموس خود حساس است . زیرا نمیخواهد که دیگران از ناموس او بعنوان عروسک استفاده کنند و نیز نمیگذارد ناموسش خودش را با آرایش و تنازی آنقدر بی ارزش کند که عروسک و ملعبه نامحرمان شود.

۲)قلب همسر و ناموس نباید پیش بیگانه باشد: شخص باغیرت خونش بجوش میآید از اینکه ببیند قلب همسرش پیش اجنبی ، یعنی جایی خارج از محیط خانواده باشد. زیرا این عشق و محبت مختص شوهر و عامل بقا و استحکام خانواده است و اگر در خارج از خانواده مصرف شود عامل از هم پاشیدن خانواده است.(البته کاملا واضح است که در اینجا منظور از محبت، محبتی است که خواه ناخواه، و کم یا بیش، همراه باشهوت و لذت شهوانی است) .

۳)تباهی همسر و ناموس، هم در دنیا و هم در آخرت:خودآرایی یا ارتباط زنان با اجنبی باعث تباهی زنان در همین دنیا (علاوه بر آخرت) میشود. زیرا اینگونه رفتارها همانطور که گفته شد عشق و محبت را به خارج از خانواده برده و باعث تزلزل و حتی از هم پاشیدگی خانواده میشود. و همچنین این ارتباطات غیر سالم فکر و ذهن این زن یا دختر را به خود مشغول میکند و از مسائل اصلی و مهم زندگی باز میدارد و باعث تحلیل رفتن و تضعیت قوای روحی وی میشود. و این خیلی زشت است که انسان ببیند ناموسش با خودآرایی یا ارتباط با نامحرم، به تباهی کشیده میشود، اما او نسبت به تباهی و هدر رفتن قوای روحی ناموس خود بیخیال و بی تفاوت باشد. انسان باید خونش بجوش بیاید نه این که مثل یک شخص مرده و بیخیال فقط نظاره گر باشد. و اگر خیلی بدبخت و بی غیرت باشد شاید خوشش هم بیاید(مردم کشورهای اروپایی).
درنتیجه میتوان گفت غیرت نشانه محبتی عمیق است.


برچست ها :