جتماع وقتى روى پاى خود مى‏تواند بایستد كه در روح افراد، حماسه و احساس شخصیت وجود داشته باشد، فلسفه مستقلى در زندگى داشته باشد و به آن ایمان و اتكاء داشته باشد.
شهید مطهری

از ملتى هر چیز منهدم شود قابل جبران و اصلاح است مگر حماسه ملى و روح ملى كه ملت را به دنبال خود مى‏برد. امام حسین حماسه اسلامى را زنده كرد و به این جهت به اسلام حیات بخشید.


برچست ها :