اجتماع وقتى روى پاى خود مى‏تواند بایستد كه در روح افراد، حماسه و احساس شخصیت وجود داشته باشد، فلسفه مستقلى در زندگى داشته باشد و به آن ایمان و اتكاء داشته باشد.


برچست ها :