زن

3196. پيامبر خدا صلي الله عليه وآله : با زنان درباره دخترانشان مشورت كنيد.
3197. پيامبر خدا صلي الله عليه وآله : با بلاي قحطي مواجه شديد (و خوب امتحان داده و) شكيبايي نموديد ولي من از آزمايش ناز و نعمت (زينت دنيا و خوشگذراني) كه از ناحيه زنان ترتيب داده مي‌شود ، نسبت به شما بيم دارم ، آن گاه كه آنان النگوي طلا و لباس‌هاي فاخر شام و يمن بر تن كنند و (به خاطر تامين اميال خود) توانگران را به زحمت اندازند و فقيران را به چيزي كه ندارند تكليف كنند.
3198. پيامبر خدا صلي الله عليه وآله : خداوند ، زنان مردنما را لعنت كند.
3199. پيامبر خدا صلي الله عليه وآله : خداوند ، زنان مردنما و مردان زن‌نما را لعنت كند.

منبع: کتاب شریف نهج الفصاحه


برچست ها :