استاد قرائتی:

سوال – در مورد ازدواج و نوع نگرش والدين به آن، توضيحاتي بفرماييد.

پاسخ – در قرآن داريم که ازدواج راه خداست و کساني که جلوي ازدواج را مي گيرند راه خدا را قطع مي کنند. اولين نياز بشر اکسيژن ، دومين نياز غذا و سومين نياز لباس است و در قرآن از ازدواج تعبير به لباس کرده است .اگر کسي تشنه باشد نمي توان به او گفت که بعد از ليسانس به تو آب مي دهم اين حرف بي معنا است . واي بر پدر و مادر دختري که خواستگار خوب مي آيد و مي گويند که دختر ما مي خواهد ليسانس بگيرد. من دو تا از دخترهايم را در دبيرستان شوهر داده ام . ممکن است که در زمان ليسانس خواستگار دختر کم بشود. اگر خواستگار خوبي پيدا شد نبايد در ازدواج تاخير انداخت ولي اگر خواستگاري پيدا نشد بايد صبر کرد. اگر دختر اولي ازدواج نکند نبايد بگويند که دختر دوم بايد صبر کند ،اين اشتباه است .دختر و پسر نبايد ازدواج را سخت بگيرند. خانمهاي پير و پولدار مي توانند دردادن جهيزيه کمک کنند.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
در آموزش حدیث به فرزندانتان شتاب کنید پیش از آنکه مرجئه زودتر از شما به سراغ آنها بروند

♥امام صادق علیه السّلام فرمودند:
بادِرُوا أولادََكُم بِالحَديثِ قَبلَ أن يَسبِقَكُم إلَيهِمُ المُرجِئَةُ؛

در آموزش حدیث به فرزندانتان شتاب کنید پیش از آنکه مرجئه (منحرفان) زودتر از شما به سراغ آنها بروند.
کافی، ج 6، ص 47
راسخون نت


برچست ها :