استاد قرائتی:

سوال – گاهي از دختر خانم خواستگاري مي شود و پدر و مادر خواستگارها را رد مي کنند بدون اينکه به دخترشان بگويند. يا در مورد کار آقا پسر سختي گيري هايي مي کنند، راهنمايي بفرماييد.

پاسخ – در قرآن از ازدواج بعنوان راه خدا ياد شده است. کساني که ازدواج نمي کنند و دنبال هم جنس بازي وکارهاي ديگر هستند خداوند مي فرمايد که راه خدا را قطع کرده اند. اگر خواستگار براي دختر بيايد و پدر و مادر بدون اجازه ي بچه هاشان آنها را رد کنند، اين کار قطع کردن راه خداست. زيرا ازدواج راه خداست .اگر پدر و مادر از ازدواج طفره بروند هر گناهي که جوانان بکند بر گردن پدر و مادر هم نوشته مي شود.

مسئله ي سربازي در ازدواج مهم نيست و در مور کار بايد گفت که هر آقا پسري بايد جوهر کار را داشته باشد نه خود کار را. يکي از مسئولين به مادرخانمش گفت که شما چطور به من دختر داديد زيرا من آن موقع شانزده سال داشتم و پدرم يک کارگر ساده بود و خود من هم جمعه ها سر کار مي رفتم و خرج دفتر و کتابم را در مي آوردم. مادرخانم به ايشان گفت: شما کار نداشتيد ولي جوهر کار را داشتيد. ايشان به مادر خانمش گفت که شما چطور جوهر کار من را فهميدي؟ مادر خانم گفت: درخانه ي ما مجلس روضه بود. مادر شما به روضه آمده بود و شما بدنبال مادرت آمدي ولي چون روضه تمام نشده بود منتظر مادرت بودي. در حياط ديدي که آب حوض، خالي است و چاهي در کنار آن است. وقتي آقا داشت روضه مي خواند، شما آب از چاه کشيدي و حوض را پر کردي. من از جوهر کار شما خوشم آمد. بعضي جوانان امروز کار ندارند ولي جوهر کار را دارند و عده اي هستند که امروز مسئوليتي دارند ولي ممکن است که فردا اين مسئوليت را نداشته باشند. خدا به حضرت ابراهيم گفت که اسماعيل را بکش، خدا مي خواست ببيند که ابراهيم از فرزندش دل مي کَند يا نه . يعني مي خواست او را امتحان کند.

اگر جواني امروز کار ندارد ولي در خانه کار مي کند و از زير کار در نمي رود، اين جوان جوهر کار دارد

تاریخ سخنرانی: 92/7/16
نرم افزار برنامه سمت خدا
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
در آموزش حدیث به فرزندانتان شتاب کنید پیش از آنکه مرجئه زودتر از شما به سراغ آنها بروند

♥امام صادق علیه السّلام فرمودند:
بادِرُوا أولادََكُم بِالحَديثِ قَبلَ أن يَسبِقَكُم إلَيهِمُ المُرجِئَةُ؛

در آموزش حدیث به فرزندانتان شتاب کنید پیش از آنکه مرجئه (منحرفان) زودتر از شما به سراغ آنها بروند.
کافی، ج 6، ص 47
راسخون نت


برچست ها :